Giới thiệu – Chính sách thông tin – Thoả thuận sử dụng

Đây là một cái chỗ để mình viết linh tinh.

Về thông tin của bạn

Thực tế, bạn có lẽ sẽ “thu thập thông tin” về mình nhiều hơn là mình có ý định làm như vậy với bạn ở cái trang này. Mình đơn giản là chẳng có hứng thú, hẳn nhiên cũng không định chia sẻ các thông tin đó với ai.

Nhưng cũng như nhiều chỗ khác, mình muốn một số bạn, nếu muốn, có thể đọc, bình luận và chia sẻ bài viết một cách dễ dàng lên các nơi khác mà các bạn muốn. Mà muốn như thế, thì trớ trêu thay rằng chính các nơi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn đó, chẳng hạn như Facebook, lại yêu cầu mình phải có thông báo về những thông tin mình thu thập. Thế nên mới có cái bài viết dư thừa này.

Khi bạn ghé thăm trang này của mình, cũng giống như bất cứ lúc nào bạn ghé thăm bất cứ nơi đâu trên Internet, bạn luôn để lại dấu tích của mình, bao gồm cookie, địa chỉ IP của bạn và email/tên của bạn nếu như bạn để lại bình luận trên blog này.

Tất cả các dữ liệu trên đều được thu thập tự động, không phải bởi mình, mà bởi các bên cung cấp dịch vụ giúp mình tạo nên cái chỗ này để viết. Thế nên đến chính cả mình cũng không có quyền hạn gì với những thứ mình hay bạn để lại. Do đó:

 • Mình không chia sẻ dữ liệu đó với ai, nhưng mặc nhiên dữ liệu của bạn là công khai, nhiều hơn 2 người biết.
 • Mình không có quyền kiểm soát hoàn toàn dữ liệu về bạn, và chắc chắn bạn cũng thế.
 • Mình không lưu trữ các dữ liệu đó, nhưng mặc nhiên bạn hiểu rằng một khi dữ liệu đó đã có, nó sẽ tồn tại (gần như) vĩnh viễn trên môi trường Internet.

Vì thế:

 • Bạn không muốn Email, Gravatar hoặc tên của bạn bị ghi lại? → Đừng để lại bình luận.
 • Bạn không muốn để lại cookie, địa chỉ IP hoặc không muốn bị các nền tảng thu thập thông tin về bạn? → Tắt cửa sổ này và ngừng ghé thăm trang này.

Về nội dung

Đa số nội dung trên blog này là của mình. Như đã nói, nội dung là lảm nhảm và bạn luôn có quyền không xem.

Với nội dung là của mình, bạn có thể chép và dùng nó ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, với một số giới hạn:

 • Bạn đừng chỉnh sửa nội dung theo ý của bạn rồi dán nhãn rằng nó là của mình:
  • Hoặc là bạn không sửa gì cả;
  • Hoặc là bạn sửa, thì bạn ghi rằng đó là nội dung của bạn. Mình không có trách nhiệm với nội dung của bạn tạo ra.
 • Nếu có thể, đừng bán những nội dung có ở đây một cách trắng trợn. Bạn có thể dùng nó trong các dự án thương mại, cung cấp thêm giá trị hoặc dịch vụ rồi bán hoặc đặt quảng cáo, nhưng sự việc trông rất giống lừa đảo, hoặc tối thiểu là rất xấu xí, nếu nội dung miễn phí ở một nơi lại bị đem bán y chang như vậy ở một nơi khác.
 • Những thứ mình không muốn chia sẻ, hẳn nhiên mình đã không để ở blog này. Thỉnh thoảng, có một số nội dung cụ thể mình muốn giới hạn quyền chia sẻ và sử dụng nội dung, trong những trường hợp đó, mình sẽ ghi rõ (và thông thường mình sẽ chỉ gửi cho bạn nào đăng ký nhận nội dung đó) và bạn vui lòng làm theo. Nếu không rõ nội dung nào có thể chia sẻ và sử dụng thế nào, hãy liên hệ mình.

Cũng có một số nội dung là của người khác, và mình cố gắng ghi nguồn đầy đủ.

 • Nếu bạn lấy thông tin (của người khác) đó, thì đó là nghĩa vụ của bạn phải làm việc với người đó.
 • Nếu bạn là chủ của nội dung và bạn muốn xoá nó trên blog này, liên hệ mình.

Liên hệ

Để liên hệ mình, hãy dùng biểu mẫu ở cuối trang.


About – Privacy – Terms of Use

This is where I scribbled.

About your information

In reality, you will collect a lot more information about me than I intend to do so [about you] when visiting this website. I simply have no motivation, nor wanting to share that with anyone else.

However, like everywhere on the internet, I want some of the readers, if they want, to be able to read, comment or share the post easily. So I need to rely on giant platforms like Facebook and they, who has the motivation to and does collect your information, ironically require me to have a privacy policy, hence this redundant page.

When you visit this blog, as well as nearly everywhere on the Internet, you leave some trails, including your cookie, IP addresses, and if you leave comments, your name and e-mail addresses.

All of that information is collected automatically, not by me, but by software I needed to make this blog. So, to be frank, even I do not have full control over information, including yours and even mine. Thus:

 • I do not share your information with anyone else, but by visiting this blog, you should be aware that your information is public, or at least more than 2 people know about it.
 • I do not have control over your information, its retention, who can access it etc. And surely you do not, as well.
 • I do not store the information, but you should know that once the information is available on the Internet, it is almost certain to be somewhere for the infinite time.
 • Respecting GDPR, I won’t serve EU’s readers.

So:

 • You do not want your e-mail addresses, Gravatars or names being recorded?  → Do not leave comments.
 • You do not want to leave your cookie, IP addresses or other information that would be recorded by social platform? → Exit and do not visit this blog.

About the content

Many of the things on this blog are created by me. It is nonsensical and you always have the choice not to read.

For anything belong to me on this blog, you are free to copy and use it anywhere you want, no credit required, commercial or not, with a few limitations:

 • Do not modify any of the content and attribute that to me:
  • Either you use it as it is;
  • Or you did modify, please say that it is your content. I disclaim all responsibilities regarding the modified content,
 • If possible, please do not sell the content as it is. It is okay if you use it in your commercial projects, providing additional values and getting paid, or ads revenue, from it, etc. It is, however, just ugly that something can be accessed for free, is being sold exactly the same elsewhere; and it looks like scams.
 • Sometimes, there is certain content I want to share it with restricted permissions. I will give notice (and most likely only send it to form subscribers); so please honor it. If you are not really sure what content is free to share and/or make modification and/or use commercially or non-commercially, please contact me.

There is content belong to others on this blog, too. And I tried to give full credits.

 • If you take those (other’s) content, it is your duties to work with them regarding permissions.
 • If you are content owners and want the content removed, please contact me.

Contact

To contact me, please use the form at the end of this page (below).


Biểu mẫu liên hệ – Contact Form

 • Hãy đừng dùng biểu mẫu này để bình luận. Mình sẽ bỏ qua nó.
 • Please do not use this form to comment about a specific post content. I’ll miss it.

Họ tên - My name (bắt buộc - required)

Địa chỉ Email - Email address (bắt buộc - required)

Tôi liên hệ

Tiêu đề - Subject

Thông điệp - Message (bắt buộc - required)